Fråga facket Fråga facket

Ung i facket

Arbetsmarknad Unga möter en allt tuffare arbetsmarknad. Facklig organisering och ökad kunskap om rättigheterna i arbetslivet är nödvändigt om man vill skydda sig mot dåliga arbetsvillkor.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Inget jobb eller otrygga jobb

Det råder en tuff situation för unga på dagens arbetsmarknad. Den höga arbetslösheten gör det svårt att hitta jobb och risken att mista det jobb man har gör att många drar sig för att ifrågasätta dåliga arbetsvillkor.

De jobb som finns att söka är ofta tillfälliga och otrygga. Det skapar stress och oro hos dem som är direkt berörda, men det får också på sikt stora konsekvenser för hela samhället.

Ett fungerande liv, ett bättre samhälle

Att ge alla unga möjligheten att själva att själva skapa ett fungerande liv är ett av de bästa sätten att motverka en försämrad folkhälsa. Trygga anställningar och schysta arbetsvillkor är en förutsättning för att unga vuxna ska kunna lägga grunden för ett rikt och utvecklande arbetsliv.

När unga människor faktiskt kan påverka sin egen framtid och nå sin fulla potential så bidrar de också till att bygga framgångsrika företag och organisationer - grunden för ett konkurrenskraftigt näringsliv och i förlängningen ett bättre samhälle.

Facket på sommarjobbet och vinterjobbet

Det allra första mötet med arbetsmarknaden är oftast sommarjobbet och även om det i de allra flesta fall är en positiv erfarenhet så händer det allt för ofta att unga utnyttjas.

Därför är LO under sommarmånaderna ute på sommarjobbs-uppsökerier och på olika typer av events där unga samlas för att sprida kunskap om det som hör arbetslivet till. Av samma anledning besöker vi också under vintern en del av de skidorter där många unga säsongsarbetar.

Fråga facket - 020-56 00 56 

Det är också under framförallt sommarmånaderna som samtalen till Fackets Hjälptelefon är som allra flest. I dag kan man ringa till hjälptelefonen året runt men den ursprungliga idén med Fackets Hjälptelefon är att just sommarjobbande ungdomar alltid ska ha någonstans att vända sig med frågor och/eller när problem uppstått. Många unga hör av sig till hjälptelefonen med frågor som rör till exempel lön, arbetstider, semesterersättning, anställningsformer eller anställningsbevis.

Kunskap är makt

Precis som med Facket på sommarjobbet och vinterjobbet så sker den allra största delen tvärfacklig (gemensamt med alla LO-förbund) ungdomsverksamhet lokalt och regionalt, i LO-distriktens regi och i LO-facken i kommunerna.

Mycket av arbetet kretsar kring facklig utbildning. LO-kongressen har beslutat att unga ska ägnas särskild uppmärksamhet vad gäller medlemsrekrytering, men också vad gäller rekrytering till fackliga utbildningar.

Det tvärfackliga utbildningspaketet vänder sig till dem som är under 30 år och det innehåller grundutbildningar, temautbildningar och funktionsutbildningar. Dessa genomförs i samtliga LO-distrikt av centralt utbildade handledare. Läs mer om facklig utbildning. 

Samarbete med SSU

På samma sätt som LO har en facklig-politisk samverkan med Socialdemokraterna för att på allvar kunna förbättra vardagen för LO-förbundens medlemmar, finns också ett starkt band till Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund, SSU, som är delaktiga i den tvärfackliga ungdomsverksamheten centralt såväl som regionalt. SSU har fackliga ledare i samtliga distrikt och organiserar också tvärfackliga SSU-klubbar för unga runt om i landet.

Målet med all LOs ungdomsverksamhet är en ökad kunskap hos unga om rättigheter i arbetslivet, en högre facklig organisering bland unga, fler unga med fackliga uppdrag och givetvis bättre anställnings- och arbetsvillkor.

Internationellt

Många av de frågor som LO arbetar med delar vi med fackliga organisationer i hela världen. Internationellt arbete har alltid varit viktigt och blir allt viktigare i takt med den ökande globaliseringen. En stor del av det internationella arbetet för bland annat grundläggande fackliga rättigheter, demokrati och mänskliga rättigheter sker i IFS, Internationella fackliga samorganisationen och EFS, Europeiska fackliga samorganisationen. Både IFS och EFS har ungdomskommittéer som beredningsorgan för respektive styrelse där LO representeras av ungdomssekreteraren.

Fairtrade

LO är också aktivt inom Fairtrade Sverige (f d Rättvisemärkt) som är ett bland flera sätt för LO att åstadkomma bättre villkor för arbetare i olika delar av världen. Försäljningen av Fairtrade-certifierade produkter har expanderat oerhört de senaste åren och är nu en mycket välkänd produktmärkning, inte minst bland unga.