Fråga facket Fråga facket

Arbetsrättsliga villkor

Kollektivavtal Det finns arbetsrättsliga krav som en upphandlande myndighet enligt lagen ska ställa när det är behövligt och krav som den upphandlande myndigheten kan ställa.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

När Sverige implementerade det nya upphandlingsdirektivet beslutade riksdagen att den upphandlande myndigheten alltid kan ställa arbetsrättsliga krav i offentlig upphandling. Vilka krav som kan ställas får inte bryta mot de fem upphandlingsprinciper samt att kraven behöver ha en koppling till det som upphandlas.

Upphandlingspolicy

För att minimera riskerna för fusk och brott vid offentlig upphandling bör en upphandlande myndighet ha en tydlig upphandlingspolicy som ålägger förvaltningen att följa kraven i denna guide. En sådan policy kan fastställa att det som huvudregel alltid är behövligt att ställa arbetsrättsliga krav. Upphandlingspolicyn kan också fastställa att de frivilliga uteslutningsgrunderna alltid ska tillämpas om det finns fog för det.

Vilka krav ska en upphandlande myndighet ställa?

I framtagandet av upphandlingsdokumentet ska den upphandlande myndigheten ställa arbetsrättsliga krav på lön, arbetstid och semester enligt tillämpligt centralt kollektivavtal om det finns en risk för oskäliga arbetsvillkor.

I de flesta branscher där risken för oskäliga arbetsvillkor är stor har arbetsmarknadens parter tillsammans med Upphandlingsmyndigheten tagit fram arbetsrättsliga villkor gällande lön, arbetstid och semester.

Det finns alltid risk för oskäliga arbetsvillkor inom LOs yrkesområden med mängder av exempel inom till exempel bygg och anläggning, städ, skolskjuts och färdtjänst. Se listan från Ekobrottsmyndigheten här.

När leverantörer som vinner upphandlingar inte har, eller inte avser följa, kollektivavtalen och de lagar och regler som vi gemensamt kommit överens om på svensk arbetsmarknad dumpas både konkurrensvillkoren och arbetsvillkoren och alla blir förlorare. Därför är det så viktigt att den upphandlande myndigheten tar ansvar för att ställa krav på goda arbetsvillkor.

Det är den upphandlande myndighetens ansvar att inte göra affärer med oseriösa och kriminella leverantörer. Rätt ställda krav med effektiva kontroller avskräcker de aktörer som inte avser att fullfölja kontraktet och istället utnyttja den offentliga upphandlingen för andra syften.

Det är den fackliga organisationens uppdrag att organisera medlemmar på företaget och säkerställa att kollektivavtal tecknas och följs. Det är mycket svårt om den upphandlande myndigheten väljer leverantörer som är oseriösa eller kriminella och som har satt i system att utnyttja arbetstagare som inte kan eller vågar organisera sig fackligt. Olika branscher och olika typer av leveranser kräver olika typer av krav för att säkerställa att kontraktet fullföljs med hög kvalité av seriösa och kunniga företag som erbjuder sina anställda goda arbetsvillkor. För att den upphandlande myndigheten ska göra en så bra upphandling som möjligt anser LO att politiker och tjänstemän ska bjuda in fackförbunden tidigt i upphandlingsprocessen.

Den fackliga organisationen är branschkunnig och vet vad som krävs för att det ska bli en bra och hållbar leverans, därför är den en ovärderlig samarbetspartner vid offentlig upphandling.

Vilka krav kan en upphandlande myndighet ställa?

Föregående avsnitt handlade om vilka krav som ska ställas vid offentlig upphandling. Följande avsnitt handlar om vilka krav som är möjliga att ställa. Möjligheterna att ställa arbetsrättsliga krav går mycket längre än de krav som ska ställas. Det finns i princip väldigt få hinder för vilka krav som är möjliga att ställa enligt LOU.

LO anser att kraven nedan alltid ska finnas med i upphandlingsdokumentet för att säkerställa att de som utför arbetet har goda arbetsvillkor enligt den norm som finns på svensk arbetsmarknad.

Ett fullgott arbetsmarknadsförsäkringspaket inklusive avtalspension

Alla som arbetar ska ha ett bra försäkringsskydd samt avtalspension. Det är viktigt att vara försäkrad om olyckan är framme eller vid föräldraledighet. Detsamma gäller med avtalspensionen som vid pension blir en stor och betydande del av den totala pensionskakan. Denna typ av försäkringspaket har samtliga anställda med kollektivavtal inom LOs område genom Foras försäkringspaket.

Paketet kan även tecknas av företag som inte har kollektivavtal och innehåller:

 • Sjukförsäkring.
 • Försäkring om arbetsbrist (Avgångsbidrag vid uppsägning på grund av arbetsbrist).
 • Föräldrapenningtillägg.
 • Arbetsskadeförsäkring.
 • Tjänstegrupplivförsäkring.
 • Avtalspension – krav på avtalspension på minst 4,5 procent av lönesumman.

Krav på att leverantören säkerställer god arbetsmiljö för de som utför jobbet

 • Schema och arbetstider som följer arbetstidslagen. Observera att det råder nattarbetstidsförbud i Sverige mellan midnatt och klockan 05.00. Arbetsgivare kan få dispens genom ansökan från Arbetsmiljöverket alternativt genom kollektivavtal och förhandling med facklig organisation.
 • Säkra arbetsplatser enligt rådande arbetsmiljölagstiftning.
 • Skyddskläder inklusive skyddsskor.
 • Skyddsutrustning.
 • Krav på systematiskt arbetsmiljöarbete.
 • Krav på arbete med aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen.
 • Lunch-/fikarum, omklädningsrum med dusch samt toalett.

Krav på yrkeskunnande för att kunna fullgöra kontraktet

Många tjänster och byggentreprenader kräver mycket goda kunskaper i hur branschen fungerar, hur projekt genomförs inom tids- och budgetramar samt arbetstagare med mycket goda yrkeskvalifikationer.

Det finns en problematik med att vissa anbudsgivare inte har de kvalifikationer som krävs för att fullgöra kontraktet när de lämnar anbudet. Något som kan leda till att den anbudsgivare som vinner kontraktet inte har den kunskap som krävs för att fullfölja kontraktet. För att undvika detta ska den upphandlande myndigheten säkerställa att anbudsgivaren kan fullgöra kontraktet vid tilldelning.

Kräv därför alltid att:

 • Leverantören kan uppvisa och styrka de kompetenser, kvalifikationer och intyg som krävs för att fullgöra kontraktet redan i anbudsförfarandet. Det kan till exempel röra sig om gesällbrev, yrkesbevis, körkort och nödvändiga certifikat för att få utföra olika arbeten som till exempel elarbeten eller sprängarbeten.
 • Om det i lag eller föreskrifter finns krav på att de som utför tjänsten eller byggentreprenaden har vissa kvalifikationer och intyg så ska dessa visas upp och styrkas.
 • Använd referenser på tidigare genomförda projekt.

Krav på att leverantören har en viss andel egen personal och begränsade underleverantörsled

 • Kräv att anbudsgivarna ska redogöra för om de ska använda egen personal, inhyrd personal, utstationerad personal eller annat företags personal för att fullgöra kontraktet. Om leverantören anlitar andra aktörer, till exempel underleverantörer, för att fullgöra kontraktet, ska även deras kompetenser och kvalifikationer redovisas och verifieras. De arbetsrättsliga krav som ställs på huvudleverantören ska också gälla för huvudentreprenörens underleverantörer samt eventuella underentreprenörers underentreprenörer.
 • Samtliga underleverantörer ska redovisas av leverantören och godkännas av den upphandlande myndigheten innan arbetet påbörjas, om underleverantörer tillkommer under kontraktets löptid så ska dessa godkännas efter hand.
 • Krav på att underleverantörer i tredje led och nedåt inte ska tillåtas för att undvika långa leverantörskedjor.

Krav på avtalad transparens och tillgång till leverantörens anställda och underleverantörer

För att säkerställa att kontraktet följs krävs mycket goda system och rutiner som beställare och leverantör är överens om. Det kan till exempel handla om hur leverantören ska lämna uppgifter som säkerställer att arbetsvillkor enligt kontraktet uppfyllts eller hur trygg och säker arbetsmiljö enligt bransch- och partsstandard kan redovisas. För att säkerställa att beställaren kan göra oannonserade arbetsplatskontroller kan det krävas en överenskommelse om detta mellan beställare och leverantör. Kräv därför att:

Beställaren får tillgång till nödvändig information om samtliga anställda som arbetar med att fullfölja kontraktet.

Leverantören vid användande av underleverantörer kan uppvisa avtal och andra handlingar som möjliggör att beställaren får tillgång till information om samtliga underleverantörer och deras anställdas arbetsvillkor och kvalifikationer.

Krav på förbud mot kontant betalning

Betalning av löner ska ske till bank eller motsvarande. Kontant betalning får inte förekomma.

Läs mer i följande kapitel:

 • Hur de ställda kraven ska följas upp för att främja god kvalitet på det som köpts in samt att de som utför arbetet har bra arbetsvillkor – guidens tredje del.
 • Hur upphandlingsprocessen ser ut – guidens fjärde del.

Har du frågor om innehållet? 

Mejla till upphandling@lo.se

LOs upphandlingsguide (pdf)

LOs upphandlingsguide kan beställas från LO-distribution.