Fråga facket Fråga facket

Likabehandling

Jämlikhet Fackligt arbete innebär att kämpa för allas lika rätt och lika värde. Att tillåta att en medlem diskrimineras är att tillåta sämre villkor, något som fackföreningen är till för att förhindra.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Klass, kön och etnicitet

Klyftor, ojämlikhet och orättvisor kan anta olika former vid olika tider och i olika länder. Gemensamt är dock att det finns en maktaspekt. En över- och underordning som består av individer eller grupper som utövar makt och dikterar villkoren över andra människor för sitt eget vinstintresse.

Det kan också handla om att samhället med eller utan avsikt är uppbyggt på ett sådant sätt att några gynnas mer än andra. Resultatet är att några får bära den tyngsta bördan och finna sig längst ner på samhällstrappan.

Nya former av över- och underordning kräver nya insikter och praktisk facklig och politisk handling. I dag ser vi att klass- och könsklyftorna även fått en etnisk prägel i det svenska arbetslivet och i samhället i stort.

Jämställdhet

I Sverige har vi tagit många steg på vägen mot kvinnor och mäns lika värde. Utvecklingen har varit möjlig då jämställdhetssträvandena har varit starka och uttalade.

Arbetsmarknaden har efterfrågat kvinnor, kvinnor har krävt bättre och lika villkor. En stark facklig organisation har drivit fram ökad jämlikhet. Därmed har också jämställdheten mellan kvinnor och män ökat.

Ändå finns det tydliga skillnader i kvinnor och mäns villkor på arbetsmarknaden. Dels i form av en könsuppdelad arbetsmarknad, men också i form av skillnader i löne- och arbetsvillkor mellan kvinnor och män.

Forma sitt liv

Jämställdhet och jämställdhetsarbete är frågor som LOs medlemmar tycker är viktiga. Ytterst handlar det om allas möjlighet att forma sitt liv och leva i ett samhälle som präglas av demokrati och rättvisa.

Framtiden skapas nu. Våra barn och barnbarn ska ha förutsättningar att leva fria och jämställda liv - i ett samhälle utan förtryck och orättvisor. Det är utgångspunkten för vårt engagemang och vår strävan att nå allas lika värde.

Ett jämställt samhälle och arbetsliv förutsätter att kvinnor och män har lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter till:

  • Arbete som ger ekonomiskt oberoende och möjlighet till utveckling.
  • Delat ansvar för hem, familj och barn.
  • Deltagande i fackligt, politiskt och annat samhälleligt arbete.
  • Ett liv fritt från sexuella trakasserier och könsrelaterat våld.

Integration

Fackligt arbete för integration skiljer sig inte från annat fackligt arbete. När ojämlika villkor och diskriminering förekommer, är det ett angrepp inte bara mot en av våra enskilda medlemmar utan kollektivt på alla oss som arbetar. Därför ska vi arbeta för integration med samma mål och arbetsformer som vi alltid använt för att försvara våra medlemmars intressen.

Vår fackliga styrka och slagkraft vilar på att ingen av våra medlemmar ska kunna behandlas godtyckligt eller orättvist.

HBT-frågor

Gemensamt för alla former av diskriminering i arbetsliv och samhälle är att det finns cementerade normer. I praktiken innebär det att människor tillskrivs olika värde. Om man avviker från normen riskerar man att behandlas sämre i förhållande till just de som utgör normen.

De normer vi lever under är flera och förstärker ibland varandra. I vårt samhälle är bland annat heterosexualiteten likväl som ett traditionellt könsrollstänkande om kvinnligt och manligt norm, vilket gör att orättvisor och diskriminering drabbar homosexuella, bisexuella och transpersoner.

LOs mest grundläggande uppgift är att se till att alla löntagare har lika rättigheter och skyldigheter på jobbet och att löntagare inte spelas ut mot varandra av arbetsgivaren. Detta gäller oavsett sexuell läggning och könsidentitet.

Här kan du läsa LOs integrationspolicy

Folder Pride: Våra vapen mot diskriminering