Fråga facket Fråga facket

EU-direktiven

Arbetsmarknad EU-direktiv måste anpassas till svensk lagstiftning. Om svensk lag strider mot ett EU-direktiv går direktivet före. Efter att EU-kommissionen antagit ett direktiv har länderna oftast några år på sig att anpassa sina lagar till direktivet.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Några EU-direktiv av betydelse i det svenska arbetslivet är till exempel direktiven om likabehandling, arbetstider, europeiska företagsråd, företagsöverlåtelser, kollektiva uppsägningar, utstationering, samt direktivet om information och samråd. Här kommer en översikt över vilka svenska lagar som infört och anpassat dessa olika direktiv till svensk lagstiftning.

Likabehandlingsdirektivet

Likabehandling i arbetslivet oavsett kön, ålder, sexuell läggning, religion, funktionshinder och etniskt ursprung. Direktivet har införts i diskrimineringslagen.

Direktivet om arbetstider

Handlar bland annat om dygnsvila, veckoarbetstid och nattarbete. Det har införts i arbetstidslagen.

Direktivet om europeiska företagsråd, EWC

Gäller de anställdas rätt att bli informerade och konsulterade vid beslut som rör jobben. Sådana företagsråd finns i dag vid 860 av 2 300 europeiska koncerner. Direktivet har införts i medbestämmandelagen.

Överlåtelsedirektivet

Skyddar arbetstagarna när verksamheten i privata eller offentliga företag övergår till annan arbetsgivare. Direktivet har införts i LAS och MBL.

Direktivet om kollektiva uppsägningar

Har till syfte att undvika uppsägningar. Arbetsgivaren är skyldig att i god tid informera och samråda med arbetstagarna och med berörda myndigheter före större uppsägningar på grund av arbetsbrist. Direktivet har införts genom ändringar i MBL och i Främjandelagen.

Utstationeringsdirektivet

Innebär att anställda som sänds ut till andra EU-länder ska ha lön och anställningsvillkor som motsvarar de som gäller för arbetstagare i mottagarlandet. Direktivet syftar till att förhindra underbudskonkurrens och har införts genom utstationeringslagen.

Direktivet om information och samråd

Innehåller ungefär samma regler om information och samråd som redan finns i MBL.