Trygga jobb arbetsmiljö

Vi hedrar alla de arbetare
som dött av sitt jobb.

Genom att kämpa för de
som lever.

Vi hedrar dem som gått bort på grund av sitt arbete – genom att kämpa ännu hårdare för en anständig arbetsmiljö för dem som lever.   

Alla har rätt till en trygg och säker arbetsmiljö. Det är ett arbetsgivaransvar som går längre än enbart rättigheten att kunna lita på att man överlever arbetsdagen.  

Ta ställning du också.   

Det finns tydliga och omfattande lagar och regler kring hur vi ska ha det på jobbet. Det är alltid arbetsgivarens ansvar att se till att dessa följs. Till sin hjälp har arbetsgivaren fackliga skyddsombud som är utsedda av medlemmarna på arbetsplatsen och finns i den dagliga verksamheten och har kunskap om de olika arbetsmomenten.  

Att arbeta förebyggande, att identifiera och åtgärda risker är det enda sättet att jobba på för att uppnå målet om att ingen ska dö på eller av jobbet. Det gäller såväl den fysiska som den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Det förebyggande arbetsmiljöarbetet är en del av företagets kärnverksamhet varför tid och resurser ska tydligt avsättas av arbetsgivaren till detta arbete. En säker och hälsosam arbetsmiljö hänger tätt ihop med en hållbar produktion.  

Ingen ska dö av jobbet.  

Ta ställning du också.   

LO:s krav:

  • Ingen ska dö på eller av jobbet 

Varje år dör och skadas människor på och av jobbet. Alla ska kunna gå till jobbet och veta att arbetsgivaren har gjort allt för att en ska kunna jobba säkert och tryggt.  

Att arbeta förebyggande, att identifiera och åtgärda risker är det enda sättet att jobba på för att uppnå målet om att ingen ska dö på eller av jobbet. Det gäller såväl den fysiska som den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Det förebyggande arbetsmiljöarbetet är en del av företagets kärnverksamhet varför tid och resurser ska tydligt avsättas av arbetsgivaren till detta arbete. En säker och hälsosam arbetsmiljö hänger tätt ihop med en hållbar produktion. 

  • Obligatorisk och oberoende företagshälsovård  

Tillgång till branschanpassad kvalitetssäkrad företagshälsovård som aktivt arbetar förbyggande ska finnas tillgänglig för alla arbetstagare. Företagshälsovården planeras och utvärderas av fack och arbetsgivare och de ska då utgå från arbetsplatsens behov. Företagshälsovården ska inte bara vara ett verksamhetsstöd utan arbetstagare ska kunna vända sig till FHV för hjälp utan att fråga chefen om lov. Först då kan det bli förebyggande insatser mot ohälsa och belastningsskador på riktigt. 

  • Tydligare krav på kompetens hos skyddsombud och chefer  

För att få till ett effektivt arbetsmiljöarbete på arbetsplatserna kräver det att alla inblandade har hög kompetens i frågorna. Arbetslivets krav och arbetsuppgifter förändras idag snabbt och återkommande branschanpassad vidareutbildning ska vara ett naturligt inslag för respektive roll. Det är arbetsgivarens skyldighet enligt arbetsmiljölagen att ombesörja utbildning och kompetens för skyddsombud och chefer på arbetsplatserna. Kunskap om hur arbetsmiljöarbetet ska bedrivas och vilka regler som gäller specifikt för arbetsplatsens arbete är grunden för ett förebyggande arbetsmiljöarbete.  

  • Fler insatser från Arbetsmiljöverket när det kommer till tillsyn och uppföljning 

Det är alltid arbetsgivaren som är ansvarig för att lagar och regler gällande arbetsmiljö efterlevs på den aktuella arbetsplatsen. Arbetsmiljöverket har en unik möjlighet att genom sina inspektioner hitta brister som måste åtgärdas. Inspektionstillfället ska även vara lärande både för chef och skyddsombud som båda ska delta vid tillsynen för att tillsammans kunna planera åtgärder och följa upp. Genom att öka antalet tillsynsbesök ökar vi också pressen på arbetsgivarna att göra rätt från början.  

  • Tydligare uppdrag till Arbetsmiljöverket att skapa nära samarbete med polis- och åklagarmyndighet för att kunna lagföra brott mot arbetsmiljölagen på ett mer effektivt sätt.  

Att inte sköta sig, att bryta mot lagar och reglar måste kosta. Att bryta mot arbetsmiljölagen ska kännas rejält för arbetsgivaren och möjligheten att komma undan med sitt brott ska minimeras. Ett tydligt och närvarande samarbete mellan arbetsmiljöverket, polisen och åklagare är en förutsättning för detta.  

  • Nolltolerans när det gäller hindrande och trakasserier av skyddsombud 

Alltmer ofta kommer rapporter om att skyddsombud på olika sätt hindrats från att utföra sitt uppdrag. Att vara skyddsombud är ett fackligt förtroendeuppdrag som ska respekteras av arbetsgivaren. För att fler ska våga och vilja ta på sig uppdraget som skyddsombud måste lagen om förbud mot repressalier tas på allvar. Hindrande och trakasserier av skyddsombud är ett brott som ska lagföras.  

  • Skärpta krav vid upphandlingar 

Att vinna en upphandling handlar idag om att tävla med andra om att lägga det lägsta budet för att få göra ett jobb. Historiens vingslag för tankarna till dåtidens daglönare som bjöd under varandra för att få jobba just den dagen.  

Svenska lagar och regler ska gälla på vår arbetsmarknad, oavsett var företaget eller personalen kommer ifrån. Skärpta regler vid upphandling måste därför till för att säkerställa att lagar och regler efterlevs. Detta gäller huvudentreprenören likväl som underentreprenörerna. Bara genom att hålla en hög och gemensam standard på löner och arbetsvillkor kan vi motverka arbetsmiljö- och lönedumpning samt lyckas med att trycka tillbaka arbetslivskriminaliteten.  

  • Heltids- och tillsvidareanställningar ska vara standard på svensk arbetsmarknad 

Att inte veta från dag till dag, från vecka till vecka eller från månad till månad om och hur mycket en får arbeta skapar en otrygghet och ett utanförskap som ingen arbetstagare mår bra av. Att inte kunna planera sin tillvaro och sin tid och att alltid finnas till hands skapar en stress hos arbetstagaren. Varje missat arbetspass ger mindre pengar i slutet av månaden.  

Med det kommer också rädslan över att påtala brister och risker i arbetsmiljön. Det i sin tur ger oss tysta arbetsplatser där människor inte vågar säga ifrån. För ett hållbart och långt arbetsliv är detta rent av skadligt. Därför ska de osäkra anställningsformerna bort från vår arbetsmarknad. Standarden ska vara heltids- och tillsvidareanställning. Om något annat ska gälla ska det ske genom förhandling med facket.  

  • Alla anställda ska få stöd vid omställning 

Sveriges arbetsmarknad skiftar snabbt. Behövlig kompetensutveckling inom det egna arbetsområdet ska vara en självklarhet liksom stöd vid en eventuell omställning till nytt jobb. 

En grundlig introduktion till nya arbetsmoment eller nya jobbet ska ses som en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet. I den ska även en fullständig genomgång av arbetsplatsens rutiner gällande risker och säkerhet finnas med.